Đá Amazonite

Vòng 108 hạt Amazonite 07mm
Vòng đá Amazonite 9mm chuẩn 5A cao cấp
x