Nhẫn ngọc trai

Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 8mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 8mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 8mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 8mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 7mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 7mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 7mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 7mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 7mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 7mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 7mm bạc 925
Nhẫn Ngọc trai hạt bầu 7mm bạc 925
x