Vòng Chuỗi Tay Topaz

Vòng đá Topaz xanh 07mm chuẩn 7A
Topaz xanh 8mm 7A cao cấp
Topaz xanh hạt đốt 8*10mm 6A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh 10mm chuẩn 7A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh 11mm chuẩn 5(A-)
Vòng đá Topaz hạt vuông 9mm
Topaz xanh 8mm 7A cao cấp
x