Vòng Chuỗi Tay Topaz

Vòng đá Topaz xanh 07mm chuẩn 7A
Topaz xanh hạt đốt 8*10mm 6A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh 10mm chuẩn 7A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh hạt đốt 10*12mm 6A cao cấp
x