Thạch Anh Tóc Đỏ: BST Trang Sức Đá Quý, Tự Nhiên | HADOSA

Tràng 108 hạt Thạch anh tóc đỏ 7mm (Hoả, Thổ)
- 15%
Vòng Thạch anh tóc đỏ 7mm chuẩn 5A
- 20%
Vòng Thạch anh tóc đỏ 7mm chuẩn 6A
- 15%
Vòng Thạch anh tóc đỏ 8mm chuẩn 6A
- 24%
Vòng hạt trụ Thạch anh tóc đỏ 8*12 chuẩn 5A
- 16%
Vòng Thạch anh tóc đỏ 9mm chuẩn 5A
- 17%
Vòng Thạch anh tóc đỏ 9mm chuẩn 6A
- 19%
Vòng hạt trụ Thạch anh tóc đỏ 9*13 chuẩn 5A
- 17%
Vòng Thạch anh tóc đỏ 10mm chuẩn 5A
- 16%
Vòng Thạch anh tóc đỏ 10mm chuẩn 6A
- 21%
Vòng hạt trụ Thạch anh tóc đỏ 10*15 chuẩn 5A
- 15%
Vòng Thạch anh tóc đỏ 11mm chuẩn 5A
x