Đá Aquamarine

Chuỗi 108 hạt đá Aquamarine 8mm
Vòng tay Aquamarine 08mm 6A
Vòng tay Aquamarine 08mm 6A
Vòng tay Aquamarine 08mm 6A
Vòng tay Aquamarine 09mm 5A+
Vòng tay Aquamarine 09mm 6A+
Vòng tay Aquamarine 10mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng tay Aquamarine 12mm cao cấp chuẩn 5A
Vòng tay Aquamarine 12mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng tay Aquamarine 12mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng kiềng Aquamarine 50mm chuẩn 5A
Vòng kiềng Aquamarine ni 51mm chuẩn 5A
x