Đá Aquamarine

Lu thống Aquamarine chạm chuẩn 5A
Chuỗi 108 hạt đá Aquamarine 8mm
Vòng tay Aquamarine 09mm 6A+
Vòng đá Aquamarine 09mm chuẩn 7A
Vòng đá Aquamarine 09mm chuẩn 7A
Vòng tay đá Aquamarine 9mm 7A
Vòng tay Aquamarine 10mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng tay Aquamarine 12mm cao cấp chuẩn 5A
Vòng tay Aquamarine 12mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng tay Aquamarine 12mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng kiềng Aquamarine 50mm chuẩn 5A
Vòng kiềng Aquamarine ni 51mm chuẩn 5A
x