CẨM THẠCH

Vòng Cẩm Thạch xanh ngọc trong bản tròn ni 52
Vòng Chuỗi Cẩm Thạch xanh lý 14mm
Vòng Cẩm Thạch xanh ngọc trong bản tròn ni 50
Vòng Ngọc Cẩm Thạch bản vuông xanh lí ni 50
Vòng Ngọc Cẩm Thạch bản oval xanh đậu ni 50
Vòng Chuỗi Cẩm Thạch đậu lý vân xanh 12mm
Vòng Chuỗi Cẩm Thạch xanh lí 8mm
Vòng Chuỗi Cẩm Thạch xanh lí 8mm
Vòng Chuỗi Cẩm Thạch sơn thủy 10mm
Vòng Ngọc Cẩm Thạch sơn thủy bản vuông ni 50
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh lí trong bản tròn ni 55
Vòng Cẩm Thạch xanh ngọc trong bản tròn ni 50
x