CẨM THẠCH

Vòng cổ Cẩm Thạch sơn thủy 10mm - 53cm
Vòng cổ Cẩm Thạch trắng lý 10mm - 53cm
Mặt Tỳ Hưu cẩm thạch xanh lý cao cấp 24*15*11
Mặt Tỳ Hưu cẩm thạch xanh lý cao cấp 26*17*12
Vòng Chuỗi Cẩm Thạch xanh lý 14mm
Vòng Chuỗi Cẩm Thạch xanh tươi 10mm
Tỳ Hưu Cẩm Thạch sơn thủy
Cữu Vĩ Hồ Ngọc Cẩm Thạch vân lý
Cửu Vĩ Hồ Ngọc Cẩm Thạch vân lý
x