HỔ PHÁCH

Đồng điếu Hổ phách Baltic 40mm
Hổ Phách Baltic cognac vàng đậm 10mm
Vòng Hổ Phách Baltic vàng đậm 8mm
Vòng Hổ Phách Baltic vàng đậm 8mm
Vòng Hổ Phách Baltic Huyết đỏ 14mm
Vòng Hổ Phách Baltic Huyết đỏ 14mm
Vòng Hổ Phách huyết đỏ 10mm
x