Đá Diopside

Vòng cuốn Diopside 5mm chuẩn 5A
Vòng Diopside 7mm 4A cao cấp
Vòng Diopside 07mm cao cấp chuẩn 6A(-)
Vòng đá Diopside 08mm chuẩn 3A
Vòng đá Diopside 08mm chuẩn 4A cao cấp
Vòng đá Diopside 9mm cao cấp chuẩn 4A
Vòng đá Diopside 9mm cao cấp chuẩn 5A Hadosa
Vòng đá Diopside 9mm cao cấp chuẩn 6A Hadosa
Vòng đá Diopside 10mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng đá Diopside 10mm cao cấp chuẩn 6A(-) Hadosa
Vòng Diopside 11mm 4A cao cấp
Vòng Diopside 12mm 4A cao cấp
x