Thạch Anh Dâu Tây

Hoa mẫu đơn thạch anh dâu đỏ
Hoa mẫu đơn thạch anh dâu xanh
Vòng tay đá Thạch Anh Dâu Tây 08mm chuẩn 4A
Vòng tay Thạch Anh Dâu Tây 8mm chuẩn 5A
Vòng tay Thạch Anh Dâu Tây 9mm chuẩn 5A
Vòng tay Thạch Anh Dâu Tây 10mm chuẩn 5A
Vòng tay Thạch Anh Dâu Tây 11mm chuẩn 5A
Vòng tay đá Thạch Anh Dâu Tây 12mm chuẩn 3A
Vòng tay đá Thạch Anh Dâu Tây 12mm chuẩn 4A
x