Thạch Anh Dâu Tây

Vòng tay đá Thạch Anh Dâu Tây 12mm chuẩn 4A
Vòng tay Thạch Anh Dâu Tây 10mm chuẩn 5A
Vòng tay Thạch Anh Dâu Tây 11mm chuẩn 5A
Vòng tay Thạch Anh Dâu Tây 9mm chuẩn 5A
Hoa mẫu đơn thạch anh dâu xanh
Hoa mẫu đơn thạch anh dâu đỏ
Vòng tay đá Thạch Anh Dâu Tây 12mm chuẩn 3A
x