Đá Giông Bão

Vòng đá Giông Bão 07mm chuẩn 4A
Vòng đá Giông Bão 8mm chuẩn 4A
Vòng đá Giông Bão 14mm chuẩn 4A
Vòng đá giông bão - Pietersite 10mm 5A
Vòng đá Giông bão Pietersite 9mm 6A
x