Đá Giông Bão

Vòng đá Giông Bão 8mm chuẩn 4A
Vòng đá Giông Bão 10mm chuẩn 4A
Vòng đá Giông Bão 11mm chuẩn 4A
Vòng đá Giông Bão 14mm chuẩn 4A
Vòng đá giông bão - Pietersite 10mm 5A
Vòng đá Giông bão Pietersite 9mm 6A
Đá Giông Bão 13mm 4A
Vòng tay đá Giông Bão Pietersite 12mm 4A
Đá Giông Bão Pietersite 15mm 4A
x