Thạch Anh Vàng

Vòng tay Thạch Anh Vàng cắt giác tròn 07mm
Vòng tay Thạch Anh Vàng cắt giác tròn 08mm
Vòng tay Thạch Anh Vàng cắt giác tròn 09mm
Vòng Thạch anh vàng cắt giác hạt bầu 6*9mm
Thạch anh vàng cắt giác hạt thuôn 8*11mm 4A
Vòng tay đá Thạch Anh Vàng 08mm chuẩn 5A
Vòng tay đá Thạch Anh Vàng 08mm chuẩn 5A
Thạch Anh Vàng 09mm 4A
Vòng Thạch anh vàng hạt trụ 10x14mm 4A
Vòng đá Thạch Anh Vàng 10mm chuẩn 4A
Vòng tay Thạch Anh Vàng 11mm 5A
x