Vòng Đeo Tay Thạch Anh Tóc Xanh | Ý Nghĩa và Công Dụng

Tràng hạt 108 đá Thạch anh tóc xanh 6mm
Vòng đá Thạch anh Tóc xanh 7mm 6A
Vòng đá Thạch anh tóc xanh 8mm chuẩn 4A
Vòng tay Thạch anh Tóc xanh 8mm 5A
Vòng tay Thạch anh Tóc xanh 08mm 6A
Tóc xanh hạt trụ 09*12mm 5A
Vòng đá Thạch anh tóc xanh 10mm chuẩn 4A
Thạch anh Tóc xanh 10mm 6A
Tóc xanh hạt trụ 10x14mm 6A
Vòng đá thạch anh tóc xanh 12mm chuẩn 5A+
- 13%
Mặt Hồ Ly Chúa Thạch anh tóc xanh 5A
x