Vòng chuỗi tay ngọc trai

Vòng chuỗi ngọc trai 10mm chuẩn 3A
Vòng Ngọc Trai vàng hoa hồng 10mm
Vòng chuỗi ngọc trai 10mm chuẩn 4A
x