Mặt dây chuyền cẩm thạch

Mặt Phật Di lạc Cẩm Thạch xanh lí
Cẩm thạch Di Lặc xanh đậm
Cẩm thạch Di Lặc xanh đậm
Cẩm thạch Di Lặc xanh lí nhạt
Cẩm thạch Di Lặc xanh lí nhạt
Mặt Phật Di lạc Cẩm Thạch xanh lí 42 x 44 x 8mm
Mặt Phật Di lạc Cẩm Thạch xanh lí 44*44*13
Mặt Phật Di lạc Cẩm Thạch xanh lí 44*43*7
Mặt Phật Di lạc Cẩm Thạch xanh lí 44 x 43 x 9mm
Mặt Phật Di lạc Cẩm Thạch xanh lí 44 x 44 x 7mm
Mặt Phật Di lạc Cẩm Thạch xanh lí 50*48*11
x