Vòng chuỗi hạt cẩm thạch

Vòng cẩm thạch (A) trắng lí 8mm
Vòng cẩm thạch (A) trắng lí 9mm
Vòng cẩm thạch (A) trắng lí 10mm
Vòng chuỗi cẩm thạch xanh lý đều 8mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch sơn thủy 5A 09mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch sơn thủy 09mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch sơn thủy 09mm
Vòng Đá Cẩm Thạch trắng lục nhạt 13mm
Vòng chuỗi Cẩm Thạch trắng lí 14mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch huyết 14mm
x