Vòng chuỗi hạt cẩm thạch

Vòng chuỗi Ngọc Cẩm Thạch xanh lí 7mm
Vòng chuỗi Ngọc Cẩm Thạch xanh lí 7mm
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh đậm 7mm
Vòng cẩm thạch (A) trắng lí 8mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch sơn thủy 5A 09mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch sơn thủy 09mm
Vòng cẩm thạch (A) trắng lí 9mm
Vòng Cẩm Thạch đậu lí 9mm
Vòng chuỗi Ngọc Cẩm Thạch xanh lí 9mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch sơn thủy 10mm
Vòng cẩm thạch (A) trắng lí 10mm
x