Vòng chuỗi hạt cẩm thạch

Vòng chuỗi Ngọc Cẩm Thạch xanh lí 7mm
Vòng chuỗi Ngọc Cẩm Thạch xanh lí 7mm
Vòng Chuỗi Cẩm Thạch xanh lí 8mm
Vòng chuỗi Cẩm Thạch xanh lí 8mm
Vòng Chuỗi Cẩm Thạch xanh lí 8mm
Vòng Cẩm Thạch đậu lí 9mm
Vòng chuỗi Ngọc Cẩm Thạch xanh lí 9mm
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh sơn thủy 10mm
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh sơn thủy 10mm
x