Tỳ Hưu

Tỳ hưu Bạch Ngọc 20cm
Tỳ hưu ngọc Hoàng Long 16cm
x