Dây chuyền Ngọc Bích

Dây chuyền Ngọc Bích Canada cao cấp 10mm
Chuỗi 108 hạt Ngọc Bích đỏ Jasper 8mm
Ngọc Bích Canada 8mm chuẩn 4A
Chuỗi 108 hạt Ngọc Bích đỏ Jasper 6mm
x