Vòng kiềng

Vòng kiềng Aquamarine 51mm 6A
Vòng kiềng Aquamarine ni 57 chuẩn 5A
Vòng kiềng Aquamarine ni 58 chuẩn 5A
Vòng kiềng Aquamarine 50mm chuẩn 5A
Vòng kiềng Aquamarine 51mm 6A
Vòng kiềng Aquamarine ni 56 cao cấp chuẩn 5A
Vòng kiềng Hổ Phách Baltic cognac vàng 63mm cao cấp
x