Quả Cầu

Cầu phong thủy đá Thạch Anh Vàng trong 10cm
Cầu đá phong thủy đá Thạch Anh Hồng 5cm
Cầu phong thủy đá Thạch Anh Trắng 5cm
Cầu phong thủy đá Florite 15cm
Cầu phong thủy đá Lapis 8cm
Cầu phong thủy đá Florite 10cm
Cầu phong thủy đá Mắt Hổ nâu vàng 7cm
x