Đá Morgan

Vòng đá Flourite 11mm chuẩn 3A
Vòng tay đá Morgan (Beryl) 8mm
Vòng tay đá Morgan (Beryl) 8mm
Vòng tay đá Morgan (Beryl) 10mm
x