NGỌC TRAI

Vòng cổ Ngọc Trai hồng nước ngọt 9mm
Vòng cổ Ngọc Trai hồng nước ngọt 6 ly
Vòng chuỗi ngọc trai 10mm chuẩn 3A
Vòng cổ Ngọc Trai hồng nước ngọt 6 ly
Vòng cổ Ngọc trai trắng 7mm
Vòng cổ Ngọc Trai tím ánh hồng nước ngọt 9mm
Vòng cổ Ngọc Trai hồng nước ngọt 9mm
Ngọc trai 11-12mm hồng chuẩn 4A
Vòng Ngọc Trai vàng hoa hồng 10mm
x