Phật Di Lạc

Mặt Phật Di Lạc Mã vàng
Mặt Phật Bà Mã não trắng
Mặt Phât Di Lạc Mã não đỏ
x