Đá Mắt Hổ Xanh Vàng

Mắt hổ xanh vàng 10mm chuẩn 5A
Mắt hổ xanh vàng 12mm chuẩn 5A
Vòng Mắt hổ xanh vàng 14mm chuẩn 5A
Vòng đá Mắt Chim Ưng hạt trụ 12mm chuẩn 5A
x