Đá Xà Cừ

Vòng Xà Cừ - Labradorite cuốn 06mm 5A
Vòng đá Xà cừ 8mm chuẩn 5A cao cấp Hadosa
Vòng tay đá Xà Cừ 09mm cao cấp chuẩn 5A
Vòng đá Xà cừ 9mm chuẩn 6A cao cấp Hadosa
Vòng tay đá Xà Cừ 10mm cao cấp chuẩn 5A
Vòng tay đá Xà Cừ 11mm cao cấp chuẩn 5A
Vòng đá Xà Cừ - Labradorite 08mm 5A
x