Nhẫn Ngọc Bích

Nhẫn Ngọc Bích Canada (12*16mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (4*6mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (8*10mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (6*8mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (9*11mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (8*10mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (13*18mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích size 18
x