Vòng cổ cẩm thạch

Vòng cổ ngọc cẩm thạch trắng lý 47cm
Vòng cổ Cẩm Thạch xanh ngọc trong 47cm
Vòng cổ Cẩm Thạch đậu lí 55cm
Vòng cổ Ngọc Cẩm Thạch trắng lý 50cm
Vòng cổ ngọc cẩm thạch trắng lý 50cm
Chuỗi cẩm thạch A hạt bầu 5.8mm
Vòng cổ Cẩm Thạch trắng lý 53cm
x