Vòng kiềng cẩm thạch

Vòng Ngọc Cẩm Thạch sơn thủy bản vuông ni 48
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh lí đậm ni 48
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh lí bản lá hẹ ni 48
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh lí phớt trắng ni 48
Vòng Cẩm Thạch sơn thủy bản tròn 48mm
Vòng cẩm thạch xanh lí bản tròn 48mm
Vòng Cẩm Thạch xanh ngọc trong ni 48
Vòng cẩm thach xanh lí 50mm
Vòng Ngọc Cẩm Thạch xanh ngọc đẹp ni 50
x